پنج‌شنبه, ژوئن 13, 2024 برابر 2024/06/13

خدمات

درخواست بیمه

سازمان تأمین اجتماعی امکان بهره‌مندی از تأمین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه‌پردازی را برای ایرانیان خارج از کشور را که تمایل به مشارکت و برخورداری از خدمات این سازمان دارند فراهم کرده است. بر این اساس تمامی اتباع ایرانی شاغل و غیرشاغل مقیم خارج از کشور می‌توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند. 3 طریق بیمه‌پردازی برای ایرانیان …

Read More »

زمان بازنشستگی

شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی سن مقرر مردان و زنان   الف:رسیدن به سن مقرر در قانون سن مورد نیاز برای احراز بازنشستگی در مقررات فعلی تامین اجتماعی موارد متفاوتی را دربرمیگیرد. برای مثال در مشاغل سخت و زیان آور و قانون بازنشســتگی جانبازان با ۲۰ سال سابقه، شرط سنی لحاظ نمی شود و فقط داشــتن سنوات مندرج در …

Read More »

نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان

نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان کلیه متقاضیان بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت با نرخ 20 درصد ( 18 درصد سهم بیمه شده +2 درصد سهم دولت ) می بایست بدواً با هزینه شخص متقاضی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و چنانچه ازکار افتاده کلی شناخته شوند، تنها می توانند در قبال تعهدات بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ …

Read More »

شرایط و مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور

کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت‌های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی است می‌توانند مشمول این مهم شوند. شرایط پذیرش تقاضا عبارت است از: – حداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا 50 سال تمام می باشد . – …

Read More »

خدمات درمانی

خدمات درمانی – متقاضی در صورت تمایل می تواند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ های تعیین شده ، با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده در ماده 29 قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن صرفاً در داخل کشور از خدمات درمانی مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان برای خود و افراد تحت تکفل قانونی برخوردار …

Read More »

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی برای برقراری مستمری از کارافتادگی ، داشتن شرایط زیر ضروری است: – چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل …

Read More »

شرایط برقراری مستمری بازماندگان

شرایط برقراری مستمری بازماندگان برای برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی، احراز یکی از شرایط زیر ضروری است. – بیمه شده متوفی ظرف 10 سال قبل از تاریخ فوت حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد مشروط بر اینکه 90 روز آن در آخرین سال حیات واقع شده باشد. – بیمه شده متوفی حداقل 20 سال سابقه …

Read More »

Watch Dragon ball super